Paul Lien
Managing Partner

+86-10-8599-9636 paullien@pcichina.com

Elaine Lin
Senior Partner

+86-10-8599-9636 elainelin@pcichina.com

Peggie Zhou
Chief Consultant

+86-10-85999636 peggiezhou@pcichina.com

Xin Ying
Finance Manager

+86-10-8599-9636 xinying@pcichina.com